Seuran säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on COCO Sport ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

Yhdistys on perustettu 17.6.2013.

Yhdistyksen kieli on suomi.

Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura.

 

2 § SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla eri ikäisille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista ja laadukasta voimistelua, liikuntaa ja/tai muuta urheilua harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutasolla harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan. Lisäksi seura kannustaa jäseniään liikkumaan elämän eri vaiheissa.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet ja suvaitsevaisuus. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen, tasa-arvoisen ja ympäristön kestävää kehitystä tukevan liikuntakulttuurin edistäminen.

 

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan seura toteuttaa

 1. tekemällä voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä sekä tiedotus- ja suhdetoimintaa

järjestämällä jäsenilleen

  • eri-ikäisten kunto- ja terveysliikuntaa,

  • voimistelun ja liikunnan eri lajien harjoitus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa,

  • koulutustoimintaa sekä

  • muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia,

 1. järjestämällä voimistelu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia

 2. järjestämällä näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa,

 3. hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja,

 4. vaikuttamalla paikkakunnan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja -toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin,

 5. toimimalla yhteistyössä yritysten ja laitosten ja/tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, sekä

 6. harjoittamalla julkaisutoimintaa.

 

4 § TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi seura voi

1) harjoittaa julkaisutoimintaa,

2) välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita,

3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,

5) järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahainkeräyksiä ja arpajaisia,

6) harjoittaa bingotoimintaa,

7) harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä.

 

5 § SEURAN JÄSENYYS

 

Seuran kuulumisesta jäsenenä Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:hyn, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, samoin kuin kuulumisesta muihin liikuntajärjestöihin ja yhteisöihin, päätetään seuran syyskokouksessa. Seura sitoutuu noudattamaan niiden kansallisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen ja yhteisöjen sääntöjä, joiden jäsen seura on.

 

Seuran syyskokouksessa voidaan päättää myös seuran eroamisesta liitoista ja järjestöistä.

 

6 § SEURAN JÄSENET

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen seura on.

 

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet jäsenet suorittavat seuran syyskokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut.

 

7 § SEURASTA EROAMINEN

 

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, kun hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden kuukauden ajan.

 

8 § JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET

 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tai liiton sääntöjä ja tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

 

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

 

Näitä sääntöjä, kilpailusääntöjä, antidopingsääntöjä, hyviä tapoja tai liikunnan eettisiä arvoja tai urheilun reilunpelin periaatteita vastaan rikkonutta jäsentä seura voi rangaista antamalla varoituksen tai erottamalla jäsenen seurasta. Mikäli jäsen menettää lajiliiton määräämänä kilpailuoikeuden, hän ei vapaudu velvollisuuksistaan seuraa kohtaan.

 

Dopingrikkomukset ja antidopingsäännöstöön sitoutuneelle henkilölle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

 

Antidopingsäännöstöön sitoutunut henkilö voi myös joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle.

 

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

 

 • Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

- Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

- Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena kilpailu- ja harjoitustilanteissa

- Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

 • Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa

- Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

 • Urheiluhuijaus

- Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

- Tuloksista etukäteen sopiminen

 • Vedonlyönti

- Vedonlyönti omasta kilpailusta

 • Lahjonta

- Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

 • Sukupuolinen häirintä

 

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena liiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään.

 

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan seuran ja/tai liiton sääntöjä ja määräyksiä siltä osin kuin ne soveltuvat kyseiseen tapaukseen.

 

Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty jäsenelle kirjatussa kirjeessä.

 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

9 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

 

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä seuraavana vuonna kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.

 

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

 

Hallitus päättää vuosittain voimistelu- ja/tai liikuntaharjoituksiin osallistuvilta jäseniltään kannettavien valmennus-, harjoitus- ja kausimaksujen suuruudesta.

 

10 § SEURAN KOKOUKSET

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous pidetään loka-joulukuussa.

 

Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla tai jäsenille postitettavalla kutsulla tai sähköpostilla tai seuran varsinaisen kokouksen määräämässä kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

 

11 § ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1) Avataan kokous

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus

6) Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja toiminnantarkastajan antama lausunto

7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

9) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää

ennen kokousta hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa

ei ole kokouskutsussa mainittava

10) Päätetään kokous

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1) Avataan kokous

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Päätetään jäsenyydestä liitossa, muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6) Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7) Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle

9) Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10) Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

11) Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

12) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

13) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta hallituksen syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

14) Päätetään kokous

 

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksikertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3) kohdassa mainittuja tapauksia.

 

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

 

12 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä hallitukselta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

 

Ylimääräisen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 

Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä.

 

13 § SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN

 

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema hallitus.

 

Hallitukseen kuuluu yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut neljä (4) - kymmenen (10) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

 

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja nimeää muut tarvittavat vastuu- ja toimihenkilöt.

 

14 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsentä kirjallisesti sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

 

Hallituksen tehtävänä on:

- kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön

- edustaa seuraa

- johtaa ja kehittää seuran toimintaa

- vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta

- hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa

- nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät

- tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

- tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

- hankkia ja kouluttaa ohjaajia, valmentajia ja muita seuratoimijoita

- hoitaa seuran tiedotustoimintaa

- päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

- laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liittoon liiton sääntöjen mukaisesti

- valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja muut henkilöt

- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia-

ja ansiomerkeistä

- sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet.

 

15 § SEURAN TOIMINNANTARKASTUS

 

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilit toiminnantarkastajalle viimeistään kolmea viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

 

16 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä seuran sihteerin kanssa, aina kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

 

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

 

18 § SEURAN PURKAUTUMINEN

 

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden välein pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

 

Seuran purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

 

Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran tarkoitusta edistävään tarkoitukseen tai Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:lle käytettäväksi seuran tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

 

19 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

 

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.